Search
sâmbătă 17 noiembrie 2018
 • :
 • :

Hotărâri

Hotărâri anul 2017

Luna Martie:

 • HOTARAREA 18 – Referitor la darea în folosință gratuită a terenului pentru construirea unei săli de sport de către Compania Națională de Investiții S.A;
 • HOTARAREA 19 – Referitor la alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2017
 • HOTARAREA 20 – Referitor la aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor din proprietatea privată a comunei Mogoșești-Siret, a Studiului de oportunitate privind închirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitație, Documentației de atribuire, Caietului de sarcini și cerințele minime de calificare ale ofertanților, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajiștilor, aflate în proprietatea privată a comunei Mogoșești-Siret;
 • HOTARAREA 21 – Referitor la reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ în comuna Mogoșești-Siret, județul Iași;
 • HOTARAREA 22 –  Referitor la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Luna Aprilie:

 • Hotărârea nr. 23/29.04.2017 – Referitoare la modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare – epurare;
 • Hotărârea nr. 24/29.04.2017 – Referitoare la reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, în subordinea Cosiliului Local Mogoșești-Siret; Actualizare organigramă și număr de personal din cadrul S.V.S.U.;
 • Hotărârea nr.25/29.04.2017 – Referitoare la aprobarea utilizării temporare a unui teren degradat pe malul raului Siret pentru executarea unor activități de distrugere prin explozie a unor elemente de muniție de către U.M. 01405 Muncelu.

Luna Mai:

 • Hotărârea nr. 26/31.05.2017 – Referitoare la modificarea anexei 3-„Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mogoșești-Siret”, insușită prin HCL nr.14/1999 și aprobată prin HG nr.1354/2001;

Luna Iunie:

 • Hotărârea nr.27/30.06.2017 – Referitoare la introducerea în domeniul public a investiției „bunurilor aferente serviciilor publice de alimentare cu apa și canalizare” și punerea la dispoziție în vederea operării, administrării și exploatării în baza Contractului de delegare gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canlizare nr.48/14.07.2016, către S.C. APAVITAL S.A.;
 • Hotărârea nr.28/30.06.2017 – Referitoare la introducerea în domeniul public al unei părți din imobilul 592 care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE în domeniul public al comunei Mogoșești-Siret, județul Iași, și se declară din bun de interes public național în bun de interes public local;
 • Hotărârea nr.29/30.06.2017 – Referitoare la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

Luna Iulie:

 • HOTARAREA 30  – Referitor la alegerea președintelui de ședință pentru perioada Iulie- Septembrie 2017;
 • HOTARAREA 31 –  Referitor la aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pășunile comunei Mogoșești-Siret;
 • HOTARAREA 32 – Referitor la implementarea proiectului ”Spațiu public de recreere in comuna Mosoșești – Siret, județtul Iași”;
 • HOTARAREA 33 – Referitor la stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local al Comunei Mogoșești-Siret;
 • HOTARAREA 34 – Referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivelor de investiție ”CONSTRUIRE ȘI DOTARE DISPENSAR COMUNAL ÎN COMUNA MOGOȘEȘTI-SIRET JUDEȚUL IASI”;
 • HOTARAREA 35 – Referitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție ”MODERNIZARE SI DOTARE GRADINIȚA DE COPII CU PROGRAM REDUS, SAT MOGOȘEȘTI-SIRET, COMUNA MOGOȘEȘTI-SIRET JUDEȚUL IAȘI;
 • HOTARAREA 36 – Referitor la incheierea unui Acord de cooperare intre comuna Mogoșești-Siret, judetul Iași și satul Teșcureni raionul Ungheni, Republica Moldova.
 • HOTARAREA 37– Salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului

Luna August

 • HOTARAREA 39 – Referitor la implementarea proiectului ”REALIZARE ȘANȚURI DE PĂMÂNT ȘI ACCESE PROPRIETĂȚI PE DRUMUL COMUNAL DC 104, IN COMUNA MOGOȘEȘTI-SIRET, JUDEȚUL IAȘI;
 • HOTARAREA 40 – Referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.212011 referitor la inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Mogoșești-Siret, județul Iași DC 104-MOGOȘEȘTI-DJ 208 MUNCELU DE SUS LIMITA JUD. NEAMȚ -DN2;
 • HOTARAREA 41 – Referitor la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimenare cu apă și canalizare nr.48 din 2009, prin Actul Adițional nr.21.

Luna Septembrie:

 • Hotărârea nr.42/27.09.2017 – Referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 604.730 lei;
 • Hotărârea nr.43/27.09.2017 – Referitoare la aprobarea actului adițional nr.2 la Documentul de Poziții privind Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor din județul Iași” și mandatarea D-lui Primar Butnariu Damian pentru semnarea unor documente în cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. IAȘI;
 • Hotărârea nr.44/27.09.2017  – Referitoare la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public al comunei Mogoșești-Siret:
 • Hotărârea nr.45/27.09.2017 – Referitoare la alegerea președintelui de ședință;

Luna Octombrie:

 • Hotărârea nr.46/2017 – Referitoare la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșești-Siret, pentru anul 2018;
 • Hotărârea nr.47/2017 – Referitoare la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Luna Noiembrie:

 • Hotărârea nr.48/23.11.2017 – Referitoare la acordarea mandatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a comunei Prăjeni, județul Botoșani la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr.19 și nr.20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS;
 • Hotărârea nr.49/23.11.2017 – Referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.22.

Luna Decembrie:

 • HOTARAREA 50 – Referitoare la desemnarea reprezentantului comunei Mogoșești-Siret in Adunarea Generala a Acționarilor a APAVITAL S.A. Iași, in vederea exercitării drepturilor de acționar;
 • HOTARAREA 51 – Referitoare la închirierea suprafeței de 18,62 mp aflată in domeniul privat al comunei Mogoșești-Siret, in vederea deschiderii unui punct de lucru;
 • HOTARAREA 52 – Referitoare la procedura de acordare a eșalonărilor la plata pentru obligațiile de plată restante intre Școala Gimnazială Muncelu de Sus in calitate de debitor și APRODEX SRL in calitate de creditor.

Hotărâri anul 2018

 

Luna Iunie:

Luna August:

Luna Septembrie: